34 từ tiếng Anh đổi nghĩa khi đổi trọng âm

27.0033

Tiếng Anh có những từ vựng thú vị đến mức sẽ đổi từ loại, ngữ nghĩa khi bạn thay đổi cách nhấn trọng âm của chúng.

Chúng ta có thể phân loại những từ thay đổi bản chất khi đổi cách nhấn trọng âm này thành hai nhóm:

- Nhóm chỉ thay đổi từ loại và vẫn giữ nét nghĩa tương đồng

- Nhóm thay đổi hoàn toàn nét nghĩa, không hề liên quan đến từ ban đầu.

1. Nhóm từ thứ nhất khá phổ biến, thường đổi từ loại động từ sang danh từ khi bạn thay đổi trọng âm. Các động từ hai âm tiết trong tiếng Anh thường được nhấn ở âm tiết thứ hai trong khi danh từ hai âm tiết thường được nhấn ở trọng âm một. Dưới đây là một số từ phổ biến thuộc nhóm đổi trọng âm- đổi từ loại - giữ nét nghĩa tương đồng bạn có thể gặp:

Từ Phiên âm Từ loại, nghĩa Ví dụ
conflict /ˈkɒn.flɪkt/ (n) sự mâu thuẫn, tranh cãi The two friends were in CON-flict.
/kənˈflɪkt/ (v) mâu thuẫn, tranh cãi Your two accounts of what happened con-FLICT.
contest /ˈkɒn.test/ (n) cuộc thi He is taking part in a boxing CON-test.
/kənˈtest/ (v) tranh cãi, đấu tranh I’m sorry, I have to con-TEST your figures.
contrast /kɒn.trɑːst/ (n) sự mâu thuẫn There’s quite a CON-trast between their political views.
/kənˈtrɑːst/ (v) mâu thuẫn, làm rõ sự tương phản I will compare and con-TRAST these two poems.
convert /ˈkɒn.vɜːt/ (n) người cải đạo He is a CON-vert to Buddhism.
/kənˈvɜːt/ (v) chuyển đổi, cải đạo I’m sorry, you will never con-VERT me.
decrease /ˈdiː.kriːs/ (n) sự giảm xuống There has been a DE-crease in sales recently.
/dɪˈkriːs/ (v) giảm, suy giảm We need to de-CREASE the number of children in the class to make it more effective.
import /ˈɪm.pɔːt/ (n) hàng nhập khẩu Coffee is an IM-port from Brazil.
/ɪmˈpɔːt/ (v) nhập khẩu We would like to im-PORT more coffee over the next few years.
increase /ˈɪŋkriːs/ (n) sự tăng lên There has been an IN-crease in accidents recently.
/ɪnˈkriːs/ (v) tăng lên We need to in-CREASE our sales figures.
insult /ˈɪn.sʌlt/ (n) sự lăng mạ, sỉ nhục What she said felt like an IN-sult.
/ɪnˈsʌlt/ (v) lăng mạ, sỉ nhục Please don’t in-SULT me
perfect /ˈpɜː.fekt/ (adj) hoàn hảo Your homework is PER-fect.
/pəˈfekt/ (v) hoàn thiện, làm hoàn hảo We need to per-FECT our design before we can put this new product on the market.
permit /ˈpɜː.mɪt/ (n) giấy phép Do you have a PER-mit to drive this lorry?
/pəˈmɪt/ (v) cho phép Will you per-MIT me to park my car in front of your house?
pervert /ˈpɜː.vɜːt/ (n) kẻ hư hỏng, kẻ đồi bại Niharika is a PER-vert.
/pəˈvɜːt/ (v) xuyên tạc, làm hư hỏng, sai lệch The man was arrested on a charge of attempting to per-VERT the course of justice.
present /ˈprez.ənt/ (n) món quà She gave me a nice PRES-ent on my birthday.
/prɪˈzent/ (v) giới thiệu Allow me to pres-ENT my friend, David.
produce /ˈprɒd.juːs (n) nông sản, vật phẩm They sell all kinds of PRO-duce at the market.
/prəˈdjuːs/ (v) sản xuất, tạo ra How did the magician manage to pro-DUCE a rabbit from his top hat?
protest /ˈprəʊ.test/ (n) sự phản kháng, kháng nghị There was a political PRO-test going on in the street.
/prəˈtest/ (v) phản kháng I had to pro-TEST about the dirty state of the kitchen.
recall /ˈriː.kɑːl/ (n) sự làm nhớ lại, hồi tưởng lại The actor was given a RE-call.
/rɪˈkɔːl/ (v) hồi tưởng, làm nhớ lại I can’t re-CALL the first time I rode a bicycle.
record /ˈrek.ɔːd/ (n) bản lưu, bản ghi chép She always keeps a RE-cord of what she spends every month.
/rɪˈkɔːd/ (v) lưu trữ, ghi chép lại It’s important to re-CORD how much you spend every month.
reject /ˈriː.dʒekt/ (n) phế phẩm The item in this box is a RE-ject.
/rɪˈdʒekt/ (v) từ chối We have decided to re-JECT the building proposal as it would have cost too much money.
suspect /ˈsʌs.pekt/ (n) kẻ tình nghi The police interviewed the SUS-pect for five hours, but then let him go.
/səˈspekt/ (v) nghi ngờ, hoài nghi điều gì đúng, xảy ra I sus-PECT that tree will have to be cut down, before it falls and causes some damage.

2. Nhóm từ thứ hai phức tạp hơn nhóm trên bởi khi thay đổi trọng âm, bạn được một từ mới có nét nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ: "default" khi nhấn trọng âm một là tính từ, có nghĩa "mặc định" nhưng khi nhấn trọng âm hai lại có nghĩa "vỡ nợ". Vì vậy, người dùng cần cẩn thận khi nói những từ này.

Bạn có thể xem 16 từ đặc biệt này trong đường link sau:

Y Vân (theo Engvid)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]