Trắc nghiệm với 15 từ vựng tiếng Anh

15.0186

Bài trắc nghiệm sau đây giúp bạn hiểu thêm nghĩa của 15 từ vựng tiếng Anh hay được dùng. 

Bài trắc nghiệm sau đây yêu cầu bạn tìm nghĩa gần nhất với 15 từ được đưa ra. Với dạng bài này, bạn có thể dùng phương pháp loại trừ nếu chưa tìm ra đáp án đúng ngay lập tức. 

Thanh Bình

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]