Microsoft Outlook: Tính năng Junk Mail

0

Trả lời :

Trong Microsoft Outlook, bạn có thể thiết lập thêm như sau:
- Nhấn Tools.Options....
- Trong thẻ Preferences, nhấn vào nút Junk E-mail...

- Chọn thẻ Safe Sender và đánh dấu chọn vào 2 chọn lựa như hình minh họa

- Nhấn OK 2 lần để đóng các cửa sổ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]