Microsoft Excel: Tính năng tự động lưu (save autorecover)

28.9917

Trả lời :

Trong Microsoft Excel,
- Nhấn 
Tools.Options, chọn thẻ Save
- C
họn (select) mục Save AutoRecover info everynhập vào số phút tùy theo ý của bạn (mặc định là 10 phút)

11.0015--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]